Trần Nhật Quang - Sơn Hạ - Dương Hồng Loan
Xuân Đẹp Làm Sao Lưu Chí Vỹ - Dương Hồng Loan
Qua Cầu Cửa Đại Lê Sang - Dương Hồng Loan
Tuyết Lạnh Dương Hồng Loan - Hữu Khương
Trăng Về Thôn Dã Dương Hồng Loan
Trai Tài Gái Sắc (Remix) Khưu Huy Vũ - Dương Hồng Loan
Tình Yêu Trả Lại Trăng Sao Dương Hồng Loan - Hoàng Ngọc Anh
Tình Vội Chia Ly Duy Trường - Dương Hồng Loan
Tình Dã Tràng Dương Hồng Loan - Tuấn Khương
Tình Cây Mía Lau Khưu Huy Vũ - Dương Hồng Loan
Tiễn Người Đi Dương Hồng Loan
Tình Ấm Chiều Quê Lê Sang - Dương Hồng Loan
Sa Mưa Giông Dương Hồng Loan
Giọt Lệ Đài Trang Dương Hồng Loan - Ân Thiên Vỹ
LK Như Một Cơn Mê Khưu Huy Vũ - Dương Hồng Loan