Vũ Phong Sơn - Bé Vi Tiểu Nhã
Ngày Cha Đi Vũ Phong Sơn - Bé Vi Tiểu Nhã
Lần Đầu Rước Lễ Vũ Phong Sơn - Bé Vi Tiểu Nhã
Hạt Muối Quê Hương Giao Linh - Vũ Phong Sơn
Khoai Mì Quê Ngoại Giao Linh - Vũ Phong Sơn
Mai Xuân Vũ Phong Sơn
Mưa Đêm Vũ Phong Sơn
Xót Xa Vũ Phong Sơn
Bàn Tay Tiên Vũ Phong Sơn