Mỹ Hạnh
Hẹn Câu Đá Vàng Mỹ Hạnh - Lê Sang
Kỷ Niệm Mỹ Hạnh
Đau Xót Lý Con Cua Mỹ Hạnh - Tuấn Quỳnh
LK Nhẫn Cưới 1 Nhiều ca sĩ
Ru con thuyền mộng Mỹ Hạnh - Lưu Quang Bình
Chùa tôi Mỹ Hạnh
Hương tình muộn Quốc Đại - Mỹ Hạnh
Mẹ tôi Mỹ Hạnh
Lòng mẹ Mỹ Hạnh