Nhạc Trữ Tình
Kỷ Niệm Trong Mưa Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Tư Rô Năm Súng Yến Ly - Lâm Quang Long
Sống Ân Thiên Vỹ
Lk Biển Tình Đan Trường
Trăng Huyền Thoại Nhật Lệ Thi Phượng - Triệu Đình Minh
Con Muốn Hòa Tan Linh Mục Quang Lâm
Tình Yêu Của Chúa Linh Mục Quang Lâm
Chúa Là Quê Hương Linh Mục Quang Lâm
Bước Ngài Đi Qua Linh Mục Quang Lâm
Con Vững Tin Nơi Ngài Linh Mục Quang Lâm
Tôi muốn hỏi Trần Xuân
Người Chăm Vui Hội Nguyễn Duy Trường