Hồng Quyên
Khuya Nay Anh Đi Rồi Trần Xuân - Hồng Quyên
Đò Qua Bến Sông Trần Xuân - Hồng Quyên
Yêu Thầm Trần Xuân - Hồng Quyên
Thiệp Hồng Anh Viết Tên Em Trần Xuân - Hồng Quyên
Phải Lòng Con Gái Bến Tre Trần Xuân - Hồng Quyên
Mãi Tìm Nhau Trần Xuân - Hồng Quyên
Mãi Tìm Nhau Hồng Quyên - Huỳnh Thanh Vinh
Khuya Nay Anh Đi Rồi Hồng Quyên - Huỳnh Thanh Vinh
Yêu Thầm Hồng Quyên - Huỳnh Thanh Vinh
LK Xác Pháo Nhà Ai (New Ver.) Lê Sang - Hồng Quyên
Tơ Tằm Hồng Quyên