Nguyễn Hoàng Nam
Đội Ơn Chúa Mà Đi Nguyễn Hoàng Nam - Tina Ngọc Nữ
Tình Yêu Đời Đời Nguyễn Hoàng Nam
Về nhà Cha Nguyễn Hoàng Nam
Mình Lo Việc Chúa Nguyễn Hoàng Nam - Isaac Thái
Chúa Giáng Sinh Nguyễn Hoàng Nam
Người Chúa sắm sẵn cho con Nguyễn Hoàng Nam - Tina Ngọc Nữ
Tôn Vinh Nhiều ca sĩ
Sống vui hát cho Chúa Nguyễn Hoàng Nam
Con Tim Có Lý Lẽ Riêng Nguyễn Hoàng Nam