Dạ Thảo My
Lỗi Hẹn Cùng Trăng Phi Bằng - Dạ Thảo My
Nhạt Nắng Trang Anh Thơ - Dạ Thảo My
LK Hình Bóng Quê Nhà - Tính Thắm Duyên Quê LÂM HOÀNG NGHĨA - Dạ Thảo My
LK Quê Hương 2 Khưu Huy Vũ - Dạ Thảo My
LK Mùa Xuân Xôn Xao - Mùa Xuân Cưới Em LÂM HOÀNG NGHĨA - Dạ Thảo My
Cánh Thiệp Đầu Xuân Thùy Dương - Dạ Thảo My
Bông Lục Bình Dạ Thảo My
Câu Chuyện Đầu Năm Ngọc Hân - Dạ Thảo My
Duyên Kiếp Dạ Thảo My
Hồn Quê Dạ Thảo My
Ngày Xuân Thăm Nhau LÂM HOÀNG NGHĨA - Dạ Thảo My