Dạ Thảo My
Sầu Tím Thiệp Hồng LÂM HOÀNG NGHĨA - Dạ Thảo My
Ngày Xưa Anh Nói LÂM HOÀNG NGHĨA - Dạ Thảo My
Một Lần Thôi Dạ Thảo My
Một Chuyến Xe Hoa Quốc Vũ - Dạ Thảo My
Lưu Bút Ngày Xanh Nhiều Ca Sỹ - Dạ Thảo My
LK Hình Bóng Quê Nhà LÂM HOÀNG NGHĨA - Dạ Thảo My
Huế Xưa Dạ Thảo My