Hát về cây lúa hôm nay
Đào Phi Dương
Thích
Để tải nhạc chờ, bấm vào hoặc soạn BH Mã Nhạc Chờ gửi 1221
Tải Mã nhạc chờ
Thích
Màu Hoa Tan Vỡ

Hiền Trang - Đào Phi Dương

Đoạn Tuyệt

Hiền Trang - Đào Phi Dương

Đôi Bờ Cách Biệt

Đào Phi Dương - Bình Mập

Tiền Thắng Tình Thua

Đào Phi Dương - Cẩm Như

Bội bạc

Hoàng Hải Đăng

Phật Là Ánh Từ Quang

Đại Đức Thích Nhuận Thanh

Diệu Pháp Liên Hoa

Đại Đức Thích Nhuận Thanh