Khưu Huy Vũ
Kiếp Tằm Remix Khưu Huy Vũ
Kiếp Tằm Khưu Huy Vũ
Kiếp Đam Mê Khưu Huy Vũ
Không Tiền Khưu Huy Vũ
Đâu Dám Trèo Cao Nhiều ca sĩ
Duyên Kiếp Khưu Huy Vũ - Yến Ngọc
Đâu Dám Trèo Cao Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
Giọt Lệ Đài Trang Remix Lương Gia Huy - Khưu Huy Vũ
Gãy Đôi Cùng Đàn Dương Ngọc Thái - Khưu Huy Vũ
Đường Tình Đôi Ngả Khưu Huy Vũ - Dương Hồng Loan